Kā ziedot?

Lai ziedotu Latvijas Bērnu bāreņu fondam, lūdzu, izmantojiet kādu no zemāk esošajiem ziedojuma kontiem, veicot pārskaitījumu savu iespēju robežās. 

Kā arī pastāv iespēja izmantot mūsu ziedojumu tālruni.

Vai arī organizējot svētkus sev un saviem mīļajiem mūsu paspārnē esošajā "Augstāk par zemi" rotaļu centrā, tādējādi dāvājot prieku arī citiem bērniem!

      

LBBF izveidoja atpūtas un rotaļu centru, kas ir aprīkota telpa, kuru ir iespējams izīrēt organizējot svētkus, bērnu ballītes, radošas un attīstošas meistarklases u.c.. Visa nauda par mūsu telpu izmantošanu tiek realizēta fonda labdarības projektu izpildei, atbalstot Latvijas bērnus, kuriem dzīvē ir paveicies mazāk.


Ziedojumu konti:

Latvijas Bērnu bāreņu fonds
Reģistrācijas Nr.: 40008020151

AS Citadele banka
Konts : LV62PARX0000575211011
Kods : PARXLV22CIT

AS SEB Banka
Konts : LV08UNLA0050013300571

Kods : UNLALV2X


Ziedojumu tālrunis

9 000 66 88 

(maksa par zvanu 1,42 €)

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:
 • ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;
 • personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;
 • sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;
 • ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskās organizācijas var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

  1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
  3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;
   
 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.


Pārskati par Latvijas Bērnu bāreņu fonda darbību:


No sirds pateicamies visiem par atbalstu un prieku, ko sniedzat
 bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociāli mazaizsargātajām ģimenēm!