Latvijas Bērnu bāreņu fonds
       Atver sirdi labiem darbiem!
 

Kopā ar atbalstītājiem kopš 1994.GADA! 

Mūsu prioritāte ir bērni ar īpašajām vajadzībām un sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērni.

LBBF (Latvijas Bērnu Bāreņu Fonds) ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas kopš 1994. gada 26. janvāra. Pateicoties jau ciešai un ilggadējai sadarbībai, kā arī turpinot piesaistīt arvien jaunus atbalstītājus, iespēju robežās esam spējīgi sniegt palīdzību un atbalstu, un darīt visu, lai padarītu katra mūsu aizgādībā esošā bērna dzīvi krāsaināku un nākotni gaišāku. Gadu gaitā esam ņēmuši savā paspārnē speciālās internātpamatskolas, kurās mācās bērni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem, to vidū bērni invalīdi, bāreņi un bērni nosociāli mazaizsargātām ģimenēm, pārsvarā no Latvijas tālākajiem novadiem – Antūžu, Aleksandrovas, Gaujienas, Limbažu novada speciālā pamatskola, Ezersalas, Sveķu ,Raudas, Ziemeļvidzemes, Smiltenes novada speciālā pamatskola un Viduskurzemes pamatskola- attīstības centra.  Sniedzam atbalstu arī maznodrošinātām ģimenēm.


Palīdzam un gādājam par bērniem un sociāli maznodrošinātām ģimenēm, jo ticam, „Kamēr vien mīlestība pret līdzcilvēkiem nepiepildīs pasauli, kamēr vien milzīgo cilvēku masu nepiepildīs atbildība par citu labklājību, sociālais taisnīgums netiks sasniegts.”(H. Kellere)

 Atver

labiem darbiem!
Misija:

Veidot sociāli drošu un atbalstošu vidi sabiedrības mazaizsargātām grupām, veicināt iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos un līdzdalības iespējas sabiedrībā.

 Vīzija:

LBBF ir vadošā organizācija dialogam starp publiskās pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem viņu individuālajām vajadzībām orientētas atbalsta sistēmas izveidei, veidojot kvalitatīvu vidi aktīviem un zinošiem pilsoniskās sabiedrības locekļiem “savas balss” paušanai.

 Stratēģiskās prioritātes:

1. Attīstīt individuālajām iedzīvotāju vajadzībām atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, nodrošinot ilgtspējīgu, efektīvu un caurspīdīgu privāto un publisko finanšu resursu mijiedarbību.

2.    Palielināt iedzīvotāju ietekmi politikas izstrādes procesā, nodrošinot “savas balss” pārstāvību dažāda līmeņa izpildvaras lēmumu pieņemšanas posmos.

3.    Veidot zinošu un aktīvu pilsonisko sabiedrību, vienlaikus veicināt labu un caurspīdīgu pārvaldību nevalstiskajā sektorā.

 Vērtības:

1.        Kompetence mainīgos apstākļos darbojamies saskaņoti, pilnvērtīgi izmantojam savas zināšanas, prasmes un iemaņas kvalitatīva procesa ieviešanā un atbalsta sniegšanā, regulāri pilnveidojam savas zināšanas un profesionālo skatījumu.

2.        Kvalitāte – īstenojam atklātu, sistēmisku pieeju pierādījumos balstītas, pēctecīgas, ar citām organizācijām koordinētas un uz iedzīvotāju individuālajām vajadzībām vērstas atbalsta sistēmas veidošanu.

3.        Sadarbībaievērojot atklātību, sadarbojamies ar nozares iesaistītām institūcijām, izzinot iedzīvotāju vajadzības, veidojot konstruktīvu dialogu un savstarpējās sadarbības mehānismu.

 Darbības virzieni:

1.        Sniegt materiālu un finansiālu palīdzību sabiedrības mazaizsargāto grupu pārstāvjiem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

2.        Sniegt dažāda veida sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošinot nepieciešamo atbalstu, lai mazinātu ģimeņu ar bērniem disfunkcionālo stāvokli.

3.        Attīstīt un pilnveidot esošo izglītības sektoru.

4.        LBBF kapacitātes stiprināšana.

5.        Izglītot un pilnveidot redzeslokā esošo personu zināšanas par savu interešu aizstāvību.

Latvijas Bērnu bāreņu fonda darbības stratēģija 2020. - 2022.gadam LBBF_darbibas_strategija.pdf