Latvijas Bērnu bāreņu fonds
       Atver sirdi labiem darbiem!
 

LBBF ir sabiedriskā labuma organizācija, ( pārbaudīt ) kas ar aizrautību un neizsīkstošu sparu darbojas jau kopš 1994. gada 26. janvāra. Mūsu prioritāte ir bērni ar īpašām vajadzībām, bērni bāreņi un sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērni. Pašreiz mums ir vairāk kā 1400 rūpju bērnu. Gadu gaitā esam ņēmuši savā paspārnē 13 speciālās internātpamatskolas, lielākoties Latvijas tālākajos novados, kurās mācās bērni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem, to vidū bērni invalīdi, bāreņi un bērni no trūcīgām ģimenēm.
Skoliņas, ko atbalstam: Antūžu speciālā internātpamatskola, Tilžas internātpamatskola, Aleksandrovas speciālā internātskola, Raudas internātpamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola, Gaujienas speciālā internātskola, Katvaru speciālā internātpamatskola, Ezersalas speciālā internātpamatskola, Sveķu speciālā internātpamatskola, Palsmanes speciālā internātpamatskola, Gaismas internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola. Sadarbojamies ar Bērzpils ģimeņu atbalsta fondu. Sniedzam atbalstu arī maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm.

Visa gada garumā, ar sponsoru palīdzību, sniedzam atbalstu gan ar kancelejas, saimniecības, pārtikas un higiēnas precēm, gan ar apģērbu, apaviem un remontmateriāliem. Ņemot vērā skolas ierobežotos budžetus, palīdzam arī ar finansējumu skolām, kurām nepieciešami remontdarbi un labiekārtošana. Kā arī veiksmīgi esam palīdzējuši sagādāt speciālos ratiņkrēslus smagi slimiem bērniem.
Tālāko novadu speciālās apmācību iestādes un bērni nereti tiek aizmirsti un to vajadzības pastumtas maliņā, tādēļ, iespēju robežās, piesaistot atbalstītājus, atsaucamies uz visiem skoliņu lūgumiem, kā arī darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai padarītu šo bērnu dzīvi krāsaināku.


 Atver

labiem darbiem!

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:

 • ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;
 • personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;
 • sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;
 • ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskās organizācijas var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

  1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
  3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;
   
 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.
 


 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .